Undervisning

Undervisning

Den daglige undervisning på Holmegaard Heldagsskole, foregår på tre hold med 4-8 elever på hvert hold. Udover 3 lærere har skolen 5 socialpædagoger tilknyttet. Størstedelen af undervisningen forløber med en tolærerordning, hvor lærer og pædagog i samspil understøtter elevens behov. Motivation, tæt voksenkontakt og undervisningsdifferentiering er i den forbindelse fokuspunkter der arbejdes efter. Holdene er inddelt efter klassetrin og der undervises i fagene tilknyttet 6 til 9 klassetrin.

Holmegaard Heldagsskole underviser efter faste skemaer, som overholder reglerne om minimumstimetallet. Målet med undervisningen er, at tilstræbe kravene om mindst 02 i dansk og matematik, der er nødvendigt for adgang til f.eks. EUC og SOSU uddannelsen. Holmegaard Heldagsskole har også mulighed for at tilbyde 10. klassetrin.

Nogle elever benytter IT-rygsæk i undervisningen. Derudover er der egen PC til alle elever, og muligheden for iPads i undervisningen er også tilstede.

Holmegaard Heldagsskole lægger vægt på at undervisningen også tages ud af undervisningslokalet med jævne mellemrum. Skolens minibusser skaber mulighed for ekskursioner, som til dels udnyttes i fagrækkens timer, men især i forbindelse med understøttende undervisning. På faglige ekskursioner er det meningen at der skabes en rød tråd til de ting der undervises i på skolen.

 

Skole-hjem samtaler

Der afholdes forældremøder i begyndelsen af skoleåret, hvor lærere og pædagoger præsenterer deres fagområder og skolens hverdag.

Hjem, opholdssteder og andre elevtilknyttede personer holdes løbende orienterede om elevens personlige- og faglige udvikling. To gange årligt, bliver hjemmene tilbudt en kort skriftlig evaluering, og der bliver ligeledes tilbudt en skole-hjem samtale med faglærerne én gang årligt.

Hver måned sendes der nyhedsbrev hjem.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Vi samarbejder med UU-Sjælland Syd, for at sikre at eleven står bedst muligt i forhold til valg af uddannelse eller videre forløb fra Holmegaard Heldagsskole.

UU vejlederen kommer her på skolen og mødes med eleven. Her gennemgås og tilmeldes intro -og brobygningsforløb. Dette skal hjælpe eleven bedst muligt i deres afklaring om fremtiden.

Der kan hentes gode informationer og inspiration på Ungdommens Uddannelsvejledning hjemmeside www.uuss.dk.