Undervisning

Holmegaard Heldagsskole tilbyder undervisning tilrettelagt den enkelte elev med stort fokus på elevernes individuelle niveau.

Lærergruppen arbejder med det professionelle læringsfællesskab, hvor samarbejde, deprivatisering af undervisning, faglig sparring, faglig vejledning og fokus på den enkelte elevs læring er i fokus, skal være med til:

 • At højne det faglige og didaktiske niveau på Holmegaard Heldagsskole til gavn for elever og lærergruppe
 • At lærere i fællesskab udvikler, gennemfører og evaluerer undervisningsforløb med tydelige mål og formål for undervisningen
 • At implementere en evalueringskultur, hvor ”hvorfor” er ligestillet med ”hvordan”
 • Skabe en rød tråd i undervisningen fra 0.-10. klassetrin

Læsning er, både fagligt og skønlitterært, på alle klassetrin og i alle fag højt prioriteret.

Rammerne og ressourcerne på Holmegaard Heldagsskole gør, at undervisningen kan give den enkelte elev lyst til at lære og være en del af undervisningen. Eleverne er inddelt på hold fra 0.-10. klassetrin med 3-9 elever på hvert hold.

En elev på Holmegaard Heldagsskole vil opleve stor variation i undervisningen, i forudsigelige rammer. Variationen kan blandt andet bestå af udeundervisning, bevægelse i undervisningen, kreative opgaver, IT-baseret undevisning og generelt en åben skole tilgang, hvor vi både besøger museer, virksomheder med mere, og også inddrager folk udefra til at være en del af et fagligt forløb på skolen.

Holmegaard Heldagsskole lægger vægt på, at undervisningen også tages ud af undervisningslokalet med jævne mellemrum. Skolens minibusser skaber mulighed for ekskursioner, som til dels udnyttes i fagrækkens timer, men især i forbindelse med understøttende undervisning. På faglige ekskursioner er det meningen, at der skabes en rød tråd til de ting, der undervises i på skolen.

 

Særligt for indskoling

Overgangen fra børnehave til skole er et vigtigt fokusområde. Det er vigtigt at sikre, at alle børn får en god skolestart. Holmegaard Heldagsskole tænker tidlig indsats for børn med udfordringer fra 0. klasse, som det mest optimale for børnene, da vi kan støtte den enkelte både socialt, følelsesmæssigt og fagligt. 

Erfaring viser, at børn der går, 0. klasse om, kan få det sværere socialt, følelsesmæssigt og fagligt og kan give dem en personlig oplevelse af ikke at kunne lykkedes i læringsmiljøet. Dette tager tid at bearbejde følelsesmæssigt og kan følge barnet videre op gennem resten af skolelivet. Undervisningen i 0. klasse skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde med børnenes faglige og personlige udvikling. 

Undervisning og behandling foregår gennem leg og aktiviteter, der støtter det enkelte barns udvikling, ligesom vi lærer børnene at samarbejde med andre, vise hensyn og føle ansvar. 

Holmegaard Heldagsskole har altid et mål om, at den enkelte elev bliver klar til at vende tilbage til et alment skoletilbud. Ved tidlig indsats mener vi, at vi forøger muligheden for at gøre barnet klar til at indgå i en undervisningssituation, både socialt og fagligt, og på sigt ruste barnet til at indgå i en almen klasse på en folkeskole.

Undervisningens første fokus er at give eleverne mulighed for at tilegne sig eller genvinde læselyst og læseselvtillid i alle fag.

 • Særlig fokus på at gøre barnet skoleklar
 • Tydelig struktur og rammer for både undervisning og pauser
 • Fokus på at knække læsekoden med særligt tilrettelagt læseløft, læsemakkere og læsebånd
 • Læring gennem leg
 • Fokus på sociale spilleregler med andre elever og voksne
 • Fokuseret indsats på følelseskompasset

 

Særligt for mellemtrin

Eleverne bliver på mellemtrinnet præsenteret for flere nye fag. Det kan virke uoverskueligt og udfordrende, men det lille undervisningsmiljø på Holmegaard Heldagsskole, med få lærere tilknyttet, gør, at eleverne hurtigt finder tryghed i mødet med de mange fag og de højere faglige krav og udfordringer, de stilles overfor. Udeundervisning, bevægelse og inddragelse af åben skole understøtter derfor i høj grad den almene daglige undervisning.

 • Fokus på sociale spilleregler, både i det fysiske rum og på de sociale fora
 • Fortsat fokuseret indsats på følelseskompasset
 • Særligt fokus på par- og gruppearbejde og at kunne indgå i fællesskabet med de kompromiser, der er
 • Mulighed for at skabe bro mellem skole og fritid
 • Understøttende undervisning i form af individuelt tilrettelagt forløb samt inddragelse af åben skole

 

Særligt for udskoling

I udskolingen bliver der i højere grad fokus på tværfaglige temaforløb, der gør eleverne i stand til at se, forstå og reflektere over de faglige sammenhænge. Eleverne i 7. og 8. klasse har obligatoriske valgfag fordelt på temauger i løbet af skoleåret, der afsluttes med en eksamen i 8. klasse.

Det er et mål, at alle elever på 9. og 10. klassetrin skal gennemføre en afgangsprøve med, for dem, tilfredsstillende resultat. Holmegaard Heldagsskole samarbejder med Næstved kommunes UU vejleder, og eleverne tilbydes brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne ligesom vi tilbyder særligt tilrettelagte praktikforløb.

 

 • Fokus på faglige forløb, hvor eleven skal analysere, vurdere, perspektivere og reflektere over andre teksttyper og egne holdninger
 • Ofte inddragelse af åben skole med faglige ture ud af huset eller foredrag på skolen
 • Visuelle, taktile, kreative opgaveløsninger
 • Gennemførsel af obligatorisk projektopgave på niende klassetrin
 • Gennemførsel af termins- og afgangsprøver, både mundtlige og skriftlige
 • Brobygning og frivillig praktikforløb
 • Støtte op om at finde “Den unges vej” efter Holmegaard Heldagsskole

 

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 55 56 31 12

Email: hhs@holmegaardheldagsskole.dk

 

 

 

Find vej