Vores vision

Holmegaard Heldagsskole skal være de bedste i landet til at danne og uddanne hele samfundsborgere ud fra individuelle vilkår.

Vores mission

I et tæt samarbejde med centrale aktører fra barnets/den unges hverdag er det vores mission at skabe en helhed for barnet mellem skole, hjem og fritid. Tryghed, tillid og respekt skal udvikles gennem en mentaliserende tilgang hvor eleverne bliver set, mødt og forstået. Vores sigte er at skabe maksimal mulig social og faglig udvikling for det enkelte individ.

Kerneværdier

Tryghed

Tryghed og i dette tilfælde social tryghed, handler for os om at eleven oplever gensidig tillid, til både voksne og andre elever. Tillid der betyder, at eleven kan føle sig sikker og afslappet.

Tryghed i praksis

Tryghed og tillid skal skabes i hverdagens aktiviteter, hvad enten de er af faglige eller sociale karakter. Der er dog et ekstra fokus i behandlingsdelen, hvor ugentlige samtaler og sociale aktiviteter skal understøtte værdien.

Ansvarlige: Ledelse, personale, elever

Faglighed

Som skole er faglighed en vigtig værdi for os. Vi bestræber os på at møde eleven hvor han/hun er, og differentierer meget i forhold til den enkelte i forsøget på at opnå en gradvis udvikling.

Faglighed i praksis

Fagligheden er et dagligt fokuspunkt, hvor lærere og pædagoger i fællesskab, skal skabe de mest optimale rammer i forsøget på at styrke eleven. Tæt voksenkontakt og differentiering er nøgleord i den forbindelse.

Ansvarlige: Ledelse, personale, elever

Tæt relation

På Holmegaard Heldagsskole er behandlingsdelen et vigtigt fokus. Alle elever er tildelt en primær pædagog, som ugentligt afholder samtaler med eleverne. Vi forsøger at skabe en tæt relation mellem elever og voksne, gennem samtale og aktiviteter der underbygger dette.

Tæt relation i praksis

Tæt relation mellem elever og voksne, (især primær pædagoger) er nødvendigt i arbejdet med de unge. Relationen søges skabt i det daglige, men især igennem samtaleforløb og sociale aktiviteter.

Ansvarlige: Ledelse, personale, elever

Gensidig respekt

Vores mentaliserende tilgang bygger på anerkendelse af, og respekt for den enkelte. Denne værdi skal afspejles i alt hvad vi laver i hverdagen, og søges udviklet hos eleverne.

Gensidig respekt i praksis

Personalet samt ledelsen er undervist i mentalisering. Denne pædagogiske tilgang har til hensigt at eleverne skal føle sig set, mødt og forstået. Dette på en respektfuld og oprigtig måde. Samtidig forventes det at eleverne på sigt, kan spejle sig i tilgangen og ligeledes agere på en positiv og respektfuld måde.

Ansvarlige: Ledelse, personale, elever

Medindragelse

På Holmegaard Heldagsskole ønsker vi at skabe en hverdag, der bygger på demokratiske værdier med medindragelse som et naturligt fokus. Det vil komme til udtryk igennem den faglige del, men også i udarbejdelse af eksempelvis denne antimobbestrategi.

Medindragelse i praksis

Elever på Holmegaard Heldagsskole skal opleve at deres stemme tæller, og at alle kan have indflydelse i større eller mindre grad. Derfor tages elever i noget omfang med på råd omkring undervisning og deres udbytte af denne, men også i udformning af eksempelvis denne antimobbestrategi.

Ansvarlige: ledelse, personale, elever

Overholdelse og forankring

Værdiregelsættet skal først og fremmest efterleves. Således vil det blive synligt hver dag. Derudover vil elever blive gjort opmærksomme på værdiregelsættet igennem samtale og igennem undervisningen. Værdiregelsættet vil samtidig ligge tilgængeligt på skolens hjemmeside.

Værdiregelsættet og vores antimobbestrategi skal udvikles i samarbejde mellem alle på skolen. Både ledelse, personale og elever skal være med i udformningen. Dette skal bl.a. tage udgangspunkt i Red barnets nationale trivselsdag d.2/3 – 2018 som vi er tilmeldt.

Hvis værdiregelsættet ikke overholdes vil det i nogle tilfælde blive påtalt i situationen. Det kan yderligere føre til samtale mellem elev og primærpædagog. Hvis der stadig er behov for tiltag, kan der indkaldes til møde med elevens forældre, plejefamilie eller opholdssted. Skolens leder vil som regel også være til stede på sådan et møde.

Formål

Formålet med en antimobbestrategi på Holmegaard Heldagsskole er at udrydde mobning. Eller i hvert fald mindske den mest muligt. Derudover handler det også om at have nogle fælles mål på skolen i hverdagen, samt en klar plan i tilfælde af at der alligevel skulle opstå mobning.

Vores målsætninger

  • At være i stand til at handle hurtigt
  • Jævnlig italesættelse af antimobning.
  • At skabe et godt lærings og arbejdsmiljø.

Definition af mobning

Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

Digital mobning

Vi definerer digital mobning ved, at der foregår deling af krænkende billeder og/eller en bevidst latterliggørelse af andre uden dennes samtykke. Ligeledes har vi fokus på sproget i online opdateringer, hvor vi ikke accepterer en bevidst nedgørelse af andre og evt. andres holdninger.

Forebyggelse af mobning

Ledelse

Udover undervisning i hvad vi anser som en passende pædagogisk tilgang, vil ledelsen i samtale med personalet og i nogle tilfælde med elever, berøre emnet og evaluere på hvordan vores situation er i forhold til mobning.
Derudover er skolen tilmeldt Red Barnets nationale trivseldag, ligesom vi hvert år foretager den obligatoriske nationale trivselmåling.

Personalet

Personalet vil igennem den daglige gang sørge for, at der er faglige og sociale aktiviteter der underbygger bekæmpelse af mobning. Som udgangspunkt vil det blive som forlængelse af vores værdiregelsæt. Derudover vil vi sørge for at skabe aktiviteter i form af lejrture og almene ture ud af huset med henblik på faglighed, men i høj grad også med henblik på sammenhold og med det for øje at alle kan lære af alle.

Elever

Elever på Holmegaard Heldagsskole skal efter bedste evne overholde aftaler, værdiregelsæt og punkter fra egen behandlingsplan. Dette skal opnås i tæt samarbejde med skolens personale og hjemmet.

Forældre

Forældre, værger og opholdssteder har til opgave at følge op på den behandling der foregår på skolen. Det skal foregå i tæt samspil med personalet på Holmegaard Heldagsskole, så der kommer en rød tråd i det som eleven oplever. Udover den udvidede kontakt der er imellem hjemmet og pædagogens primær pædagog, vil der være mulighed for samarbejde på forældremøder, skole-hjem samtaler og ved fler-familiebehandling varetaget af Holmegaard Heldagsskole.

Forebyggelse af digital mobning

Ledelse

Ledelse og personale på Holmegaard Heldagsskole har i fællesskab aftalt nogle regler og rammer i forhold til forebyggelse af digital mobning. Eksempelvis bliver elevernes telefoner inddraget hver morgen , så brugen af Snap-chat, Instagram o.lign. bliver minimeret i skoletiden og i samspil/modspil med skolens elever.

Personalet

Ledelse og personale på Holmegaard Heldagsskole har i fællesskab aftalt nogle regler og rammer i forhold til forebyggelse af digital mobning. Eksempelvis bliver elevernes telefoner inddraget hver morgen , så brugen af Snap-chat, Instagram o.lign. bliver minimeret i skoletiden og i samspil/modspil med skolens elever.

Elever

Temadagene vil være en kombination af oplæg, oplysning og ikke mindst elevernes egne erfaringer og holdninger, Der vil gennem div. CL konstruktioner blive dialog eleverne imellem. Målet er, at der kommer en samlet forståelse for og af begrebet Digital mobning.

Forældre

Forældre vil blive præsentreret for anti-mobbestrategien på forældremødet. Temaet vil løbende blive taget op på fler-familie aftenerne, og derudover vil de selvfølgelig blive inddraget, hvis det opleves at Digital mobning blandt eleverne finder sted.

Indgriben og genoprettelse

Ledelse

Ledelsen vil løbende holde sig orienteret omkring mobning på skolen. Det vil primært foregå igennem evaluering med medarbejdere på personalemøder, men kan i nogle tilfælde også foregå i samtale med elever. Hvis der opstår mobning har ledelsen ansvar for, at der dels fra medarbejdernes side men også fra egen bliver taget fat om problemet. Ledelsen skal i den forbindelse sørge for at der i tråd med Målsætning 1, bliver handlet hurtigt på problemet. Det betyder at der skal skabes rammer for og frigives personale til, at have fokus på at få løst problemet så snart mobning opdages.

Personalet

Mobning skal forebygges af samtlige medarbejdere på Holmegaard Heldagsskole. Det skal foregå gennem den generelle tilgang, og i samværet med eleverne i undervisning og i sociale aktiviteter. Derudover skal pædagogerne i deres ugentlige samtaler med eleverne, have fokus på mobning og sørge for at tage tingene i opløbet. På Holmegaard Heldagsskole er trivsel en naturlig del af behandlingsdelen, og man har fra skolens side udviklet “Trivsels blomsten”, som er en slags tjek liste i forhold til at følge op på elevernes trivsel. Målsætning 1 og Målsætning 2 er i spil her. Hvis mobning alligevel opstår skal personalet kunne støtte op om behandling af problemet. Dette igennem samtale og mødeaktiviteter med det de involverede og deres pårørende.

Elever

Alle elever på Holmegaard Heldagsskole har en behandlingsplan. Denne har bl.a. fokus på elevernes trivsel og sociale formåen. Eleverne vil på den måde hele tiden være i berøring med egen og andres trivsel. Hvis en elev alligevel er involveret i mobning vil denne komme i et forløb, hvor man i samarbejde med skolens personale og hjemmet til søge at løse problemet.

Hvem involverer vi?

I første omgang elever og primær pædagoger. På sigt kan skolens leder, forældre, værger eller opholdssted komme på banen.

Hvordan kan ledelsen aktivt arbejde med at bekæmpe mobning?

Ledelsen kan som det første sørge for, at have en antimobbestrategi. Derudover skal ledelsen på Holmegaard Heldagsskole hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til problematikken. Dette gøres ved at have løbende samtaler med personalet. I særlige tilfælde kan ledelsen have samtaler med elever og dennes pårørende.

Hvordan sikrer vi, at antimobbestrategien er synlig og kendt af alle?

Antimobbestrategien vil ligge tilgængeligt på skolens hjemmeside. Derudover informeres og indrages både personale og elever i udarbejdelsen af den.
Derudover er alle elever og forældre informeret, i forbindelse med deres opstart på skolen.

Hvad gør vi, hvis antimobbestrategien ikke overholdes?

Samtale med de involverede parter og deres primærpædagoger, vil være første skridt. Om nødvendigt kan ledelsen samt de involveredes pårørende indkaldes til møder, til drøftelse om fremtidige mål og aftaler.

 

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 55 56 31 12

Email: hhs@holmegaardheldagsskole.dk

 

 

 

Find vej